Όροι και Προϋποθέσεις: Νιώθεις τυχερός;

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε)  με την επωνυμία Lakime Limited. η οποία εδρεύει στο Λονδίνο  με Α.Φ.Μ 12465949 εφεξής «Ο Διοργανωτής»  ή «Lakime» διοργανώνει διαγωνισμούς (εφεξής «Διαγωνισμός») και είναι ο διοργανωτής όλων των διαγωνισμών που διοργανώνονται στην ιστοσελίδα www.lakime.com ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Lakime.

B. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»):

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται

α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια του διαγωνισμού:

1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την Παρασκευή 01/05/2020 και ώρα 12:00μ.μ. έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την Κυριακή 31/05/2020 και ώρα 12:00π.μ (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.

2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Κυριακή 31/05/2020 και ώρα 12:00π.μ (τοπική ώρα Ελλάδος) θα διεξαχθεί επιλογή από την ομάδα της Lakime για την ανάδειξη των νικητών.

3. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Για να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι χρήστες θα πρέπει να  αναρτήσουν το βίντεό τους στη φόρμα του διαγωνισμού.

2. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο.

3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά λαχνού.

Ε. Δώρα:

1. Το κάθε βίντεο που θα επιλεχτεί από την Διοργανώτρια θα κερδίσει 100€.

ΣΤ. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

1. Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Η. Λοιποί Όροι:

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια στον Ιστότοπο στο Facebook. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των χρηστών.

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση